Algemene Voorwaarden

BELANGRIJK: DEZE SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EULA”) IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DE LICENTIEGEVER – DUMPMEDIA( 'DUMPMEDIA.COM"). DUMPMEDIA PRIVACYBELEID LEERT UIT HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN, BEHANDELEN EN UW PRIVACY BESCHERMEN WANNEER U ONZE SOFTWARE EN DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR ONZE SOFTWARE EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT: DUMPMEDIA KAN DERGELIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ONS PRIVACYBELEID. U STEMT ER OOK IN IN GEBONDEN TE ZIJN AAN HET PRIVACYBELEID OF PRIVACYVERKLARING GEPUBLICEERD DOOR DUMPMEDIA OP ZIJN WEBSITE. DOOR DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE, COLLECTIES VAN DUMPMEDIA EFFECTS STORE (gezamenlijk "SOFTWARE"), STEMT U ER OOK IN MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

1. SOFTWARE IN LICENTIE

De "Gelicentieerde software" omvat alle inhoud van de bestanden, schijf (schijven), cd-rom ('s), dvd's of andere media waarvoor deze EULA wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot: computergegevens of software van derden dat de licentiegever een licentie heeft verleend voor opname in de gelicentieerde software; geschreven materiaal of bestanden met betrekking tot de Gelicentieerde Software ("Documentatie"); lettertypen; gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien van toepassing.

2. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en uw betaling van de licentievergoeding, DUMPMEDIA verleent u (een persoon) hierbij het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software op één apparaat te downloaden, te installeren en te activeren, uitsluitend voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst of aanvullende EULA. Het delen van de Software met anderen, of het toestaan ​​dat anderen de inhoud van deze Software bekijken, is in strijd met de Licentie. U mag de Software niet via een netwerk beschikbaar stellen of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u een licentie voor meerdere gebruikers hebt gekocht van DUMPMEDIA Alvast. DUMPMEDIA behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze overeenkomst.

3. LICENTIEBEPERKINGEN

3.1 Licentienemer mag de gelicentieerde software of documentatie geheel of gedeeltelijk niet wijzigen, aanpassen, vertalen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, en stemt ermee in, anderen niet in staat te stellen; en

3.2 Licentienemer mag niet, en stemt ermee in, anderen niet in staat te stellen afgeleide werken te maken van de gehele of een deel van de Gelicentieerde Software of Documentatie; en de licentiehouder mag de broncode van de gelicentieerde software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te achterhalen; en

3.3 Licentienemer mag en stemt ermee in om geen eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken of anderen in staat te stellen om een ​​eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken na ontvangst van een mediavervangende of geüpgradede versie ter vervanging van een eerdere versie (in dat geval moet Licentienemer de vorige versie vernietigen); en

3.4 Licentienemer mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen om de Gelicentieerde Software te gebruiken bij de exploitatie van een bedrijf, vliegtuig, schip, nucleaire faciliteiten, levensondersteunende machines, communicatiesystemen of andere apparatuur waarin het falen van de software zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of milieuschade; en

3.5 Licentienemer mag niet, en stemt ermee in, anderen niet in staat te stellen de copyright- of handelsmerkvermeldingen van Licentiegever, of de copyright- en handelsmerkvermeldingen van derden die Licentiegever heeft opgenomen in de Gelicentieerde Software of Documentatie, te verwijderen of onleesbaar te maken; en

3.6 Licentienemer mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen om toepassingen voor derden te hosten, als onderdeel van een facility management, timesharing, serviceprovider of servicebureau; en

3.7 Licentienemer mag de gelicentieerde software niet op andere apparaten installeren nadat de gelicentieerde software op één apparaat is geïnstalleerd zonder voorafgaande toestemming van de licentiegever.

3.8 Licentienemer mag en gaat ermee akkoord anderen niet in staat te stellen de Gelicentieerde software te gebruiken op een manier die illegaal is of niet geautoriseerd door deze EULA;

4. INSTALLATIE

Licentienemer kan slechts één exemplaar van de Gelicentieerde software op één apparaat installeren. De licentiehouder moet de primaire gebruiker zijn van het apparaat waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de gelicentieerde software. Installatie van de gelicentieerde software op twee of meer apparaten is verboden. De Licentienemer mag meerdere licenties aanschaffen en installeren als Licentienemer software op twee of meer apparaten wil installeren. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij de installatie en het gebruik van de Gelicentieerde Software door Licentienemer.

5. PROEF en REGISTRATIE

U krijgt het recht om de Software zonder registratie te gebruiken, uitsluitend om de prestaties van de Software gedurende een bepaalde tijd op basis van de Software te evalueren. Converteer bovendien slechts 3 minuten per nummer bij gebruik van een proefversie van de Software. Om de beperkingen van de proefkopie op te heffen, moet u deze registreren bij DumpMedia.com in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de registratie-informatie die te vinden is in de documentatie bij de Software. Er wordt van u verwacht dat u de Software op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit ervan grondig evalueert voordat u een aankoop doet. Deze "probeer voordat u koopt"-benadering is de ultieme garantie dat de Software naar uw tevredenheid zal presteren.

6. SOFTWAREVERBETERINGSPROGRAMMA

DUMPMEDIA doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. Deze verklaring verklaart het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het Software Improvement Program van: DUMPMEDIA .

Om de software, de functies en gebruikerservaring te leveren en te verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, onderhouden en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van DUMPMEDIA software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor statistische analyse van het gebruik van de Software.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden.

7. LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de gelicentieerde software of de door deze EULA verleende licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever.

8. GEEN GARANTIE OP IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE

DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE WORDT AAN DE LICENTIENEMER GELEVERD "AS IS". DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIELVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, WERKNEMERS GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ervan. DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER GEVEN GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF STATUUT, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, AANGEPAST, GEBRUIK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ENIGE ZAKEN, MET INBEGRIP VAN DERDE RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER DAT EEN GARANTIE MOGELIJK NIET WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

SOMMIGE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE (HIERNA "BEPERKTE FUNCTIES") WORDEN ALLEEN ONDERSTEUND DOOR DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE OP UW APPARAAT ZIJN GEÏNSTALLEERD. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U, GEEN LICENTIEGEVER, DE PLUG-INS VAN DERDEN GEBRUIKT. U MAG DE BEPERKTE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U DE JUISTE BEVOEGDHEID HEBT OM DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BOVENDIEN ZULLEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PLUG-INS VAN DERDEN UITSLUITEND DOOR U WORDEN GEBOREN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HET GEBRUIK VAN DUMPMEDIA SOFTWARE IS VOOR UW EIGEN RISICO, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID IS BIJ U. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DUMPMEDIA OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL GARANTIE MAKEN.

DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE"-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. ELKE SOFTWARE DIE ONDERWORPEN IS AAN OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU ALGEMENE PUBLIC LICENTIE, BIBLIOTHEEK ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, MINDER ALGEMENE PUBLIC LICENTIE, S. , APACHE OF OPENBARE DOMEINLICENTIES, OF VERGELIJKBARE LICENTIE). DUMPMEDIA BIEDT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE. DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA INZAKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gelicentieerde software en alle geautoriseerde kopieën die licentienemer maakt, zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van de licentiegever en van derden wiens intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de licentiegever. De structuur, organisatie en code van de gelicentieerde software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de licentiegever en dergelijke derden. De gelicentieerde software wordt beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de copyrightwetten van de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA, worden aan Licentienemer geen intellectuele eigendomsrechten op de Gelicentieerde Software verleend. Licentienemer mag geen openbare verklaring afleggen of publiceren met betrekking tot de Gelicentieerde Software of de Licentiegever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

De licentienemer kan plug-ins op de juiste manier ontwikkelen op basis van het open interfaceprotocol van de gelicentieerde software en deze gebruiken in de gelicentieerde software op basis van de individuele legitieme behoeften van de licentienemer, maar in de eerste plaats moet de licentienemer de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever verkrijgen. Als Licentienemer de bovengenoemde toestemming niet krijgt, komen alle wettelijke aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan een derde partij, uitsluitend voor rekening van Licentienemer.

10. UW INFORMATIE en DumpMediaPRIVACYBELEID van .com

De persoonlijke informatie die u verstrekt aan DumpMedia.com tijdens het bestel- en registratieproces wordt gebruikt voor: DumpMediaalleen voor interne doeleinden van .com. DumpMedia.com gebruikt de informatie in strikte overeenstemming met het respectieve privacybeleid. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, DumpMedia.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals redelijkerwijs vereist door de wet, zoals toegestaan ​​door deze bepaling of zoals nodig om te beschermen DumpMedia.com, zijn agenten en andere deelnemers.

11. DumpMedia.com-ondersteuningscentrum

11.1 We staan ​​klaar om u op elke manier te helpen om uw Software-ervaring zo goed mogelijk te maken. Als je hulp nodig hebt of als je geen antwoord op je vraag kunt vinden, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam op: DumpMedia Ondersteuningscentrum https://www.dumpmedia.com/ondersteuning/.

11.2 Om uw vragen te ondersteunen, DumpMedia.com kan u van tijd tot tijd vragen om informatie over uw gebruikersgegevens en -ervaring, die zal worden gebruikt om de bruikbaarheid van de Software in te schatten en daardoor producten en diensten te verbeteren en verbeteren. Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijke en andere gebruikersinformatie in deze gevallen is om de gebruiker veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste onderhoudsdiensten te bieden. Bijvoorbeeld, DumpMedia.com kan persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken, voor zover toegestaan ​​of nodig om: technische ondersteuning en klantenondersteuning te bieden en problemen op te lossen; u informeren over service-updates en storingen; Verifieer uw identiteit; bescherm je en DumpMediade interesses van .com. Dergelijke gegevens kunnen de volgende informatie bevatten: uw volledige naam (bedrijfsnaam), e-mailadres en uw telefoonnummer. Bovendien kan ons ondersteuningsteam vragen om de speciale logbestanden te verzamelen die programmafoutmeldingen bevatten, de versie van a DumpMedia programma, de activeringsstatus en technische specificaties van uw computer. Deze informatie is nodig om de nodige technische ondersteuning te bieden en het onderzoeks- en ontwikkelingsproces voort te zetten.

DumpMedia.com gebruikt de informatie in strikte overeenstemming met het respectieve privacybeleid.

11.3 U stemt ermee in en erkent dat alle informatie, gegevens, tekst, foto's, video's of andere materialen (hierna de "Inhoud" genoemd), openbaar of privé aan DumpMedia.com om te worden ondersteund, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud is verkregen. Dit betekent dat de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor alle inhoud die wordt geüpload, geplaatst of anderszins verzonden via de DumpMedia.com-websites en services voor het delen of hosten van bestanden en voor de geldigheid, legitimiteit, volledigheid, toepasbaarheid en naleving van het auteursrecht. DumpMedia.com heeft geen controle over enige gebruikersinhoud.

12. Upgrade

12.1 "Software Upgrade (ook bekend als" Major Upgrade ")" is een nieuwere of betere versie van de Software die een significante wijziging of grote verbetering biedt ten opzichte van uw huidige versie en die gepaard gaat met een wijziging in het hoofdnummer van de versie. Deze versies worden tegen betaling geleverd.

12. "Software-update" (ook bekend als een "kleine update") is een royaltyvrije download van de software die oplossingen biedt voor ontdekte bugs en storingen of kleine softwareverbeteringen biedt. Deze versies worden geleverd door: DumpMedia.com binnen de periode dat een bepaalde softwareversie wordt ontwikkeld.

12.3 DumpMedia.com biedt geen garantie voor het leveren van updates voor eerder ontwikkelde versies van de Software en garandeert niet de bruikbaarheid en compatibiliteit van de eerder aangeschafte Software op apparaten en besturingssystemen die zijn uitgebracht na de aankoop van de Software. Echter, DumpMedia.com blijft technische ondersteuning (consultaties en andere hulp) bieden met betrekking tot de eerder aangeschafte programma's in overeenstemming met de oorspronkelijke systeemvereisten.

Voordat een Grote Upgrade voor de eerder aangeschafte Software wordt aangeschaft, moet de Eindgebruiker ervoor zorgen dat de bijgewerkte Software kan worden gebruikt op een bepaald apparaat in overeenstemming met de systeemvereisten van het bijgewerkte programma.

13. SCHEIDBAARHEID

In het geval van ongeldigheid van enige bepaling van deze licentie, komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid geen invloed heeft op de geldigheid van de overige delen van deze licentie.

14. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

IN GEEN GEVAL ZAL DumpMedia.com OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLG, SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN ENIGE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT DE LEVERING, PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS DumpMedia.com IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL WIL DumpMediaDE AANSPRAKELIJKHEID VAN .com VOOR ELKE CLAIM, IN OVEREENSTEMMING, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDStheorie, OVERSCHRIJDT DE DOOR U BETAALDE LICENTIEKOSTEN.

15. ALGEMENE BEPALING

Dit is de volledige overeenkomst tussen jou en DumpMedia.com, die alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken vervangt met betrekking tot het onderwerp van deze EULA. Als enig deel van deze EULA nietig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het saldo van de overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft volgens de voorwaarden ervan. Deze EULA wordt automatisch beëindigd als u niet aan de voorwaarden voldoet. DumpMedia.com kan naar eigen goeddunken deze EULA op elk moment schriftelijk wijzigen.

Meld u aan om 30% korting te krijgen Meld je aan om te krijgen
30% korting >>>