Algemene voorwaarden.

BELANGRIJK: DEZE SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DE LICENTIEGEVER - DUMPMEDIA ("DUMPMEDIA.COM"). HET PRIVACYBELEID VAN DUMPMEDIA LEGT UIT HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN, BEHANDELEN EN UW PRIVACY BESCHERMEN WANNEER U ONZE SOFTWARE EN DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR ONZE SOFTWARE EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DUMPMEDIA DERGELIJKE GEGEVENS KAN GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ONS PRIVACYBELEID. U GAAT OOK AKKOORD MET HET PRIVACYBELEID OF DE PRIVACYVERKLARING DIE DOOR DUMPMEDIA OP HAAR WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD. DOOR DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE, COLLECTIES VAN DUMPMEDIA EFFECTS STORE (gezamenlijk "SOFTWARE") TE DOWNLOADEN, TOEGANG TE KRIJGEN, INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ER OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE ZIJN.

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE

De "Gelicentieerde software" omvat alle inhoud van de bestanden, schijf (schijven), cd-rom ('s), dvd's of andere media waarvoor deze EULA wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot: computergegevens of software van derden dat de licentiegever een licentie heeft verleend voor opname in de gelicentieerde software; geschreven materiaal of bestanden met betrekking tot de Gelicentieerde Software ("Documentatie"); lettertypen; gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien van toepassing.

2. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst en uw betaling van de licentievergoeding, verleent DUMPMEDIA u (een individu) hierbij het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de software te downloaden, installeren en activeren op één apparaat uitsluitend voor uw persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst of aanvullende EULA. Het delen van de software met anderen, of anderen toestaan ​​de inhoud van deze software te bekijken, is in strijd met de licentie. U mag de Software niet beschikbaar stellen via een netwerk, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u van tevoren een licentie voor meerdere gebruikers bij DUMPMEDIA heeft aangeschaft. DUMPMEDIA behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze overeenkomst.

3. LICENTIEBEPERKINGEN

4. INSTALLATIE

Licentienemer kan slechts één exemplaar van de Gelicentieerde software op één apparaat installeren. De licentiehouder moet de primaire gebruiker zijn van het apparaat waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de gelicentieerde software. Installatie van de gelicentieerde software op twee of meer apparaten is verboden. De Licentienemer mag meerdere licenties aanschaffen en installeren als Licentienemer software op twee of meer apparaten wil installeren. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij de installatie en het gebruik van de Gelicentieerde Software door Licentienemer.

5. PROEF en REGISTRATIE

U krijgt het recht om de Software zonder registratie te gebruiken, uitsluitend voor het evalueren van de prestaties van de Software gedurende een bepaalde tijd op basis van de Software. Converteer bovendien slechts 3 minuten per nummer wanneer u een proefversie van de software gebruikt. Om de beperkingen van de proefkopie te verwijderen, moet u deze registreren bij DumpMedia.com in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de registratie-informatie die te vinden is in de documentatie bij de Software. Er wordt van u verwacht dat u de Software op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit grondig evalueert voordat u een aankoop doet. Deze "probeer voordat u koopt" -aanpak is de ultieme garantie dat de Software naar uw tevredenheid zal werken.

6. SOFTWAREVERBETERINGSPROGRAMMA

DUMPMEDIA doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. Deze verklaring geeft uitleg over het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het softwareverbeteringsprogramma van DUMPMEDIA.

Om de software, de functies en gebruikerservaring aan te bieden en te verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, bijhouden en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van DUMPMEDIA-software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld met het oog op statistische analyse van het softwaregebruik.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden.

7. LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de gelicentieerde software of de door deze EULA verleende licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever.

8. GEEN GARANTIE OP IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE

DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE WORDT AAN DE LICENTIENEMER GELEVERD "AS IS". DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIELVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, WERKNEMERS GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ervan. DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER GEVEN GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF STATUUT, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, AANGEPAST, GEBRUIK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ENIGE ZAKEN, MET INBEGRIP VAN DERDE RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER DAT EEN GARANTIE MOGELIJK NIET WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

SOMMIGE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE (HIERNA "BEPERKTE FUNCTIES") WORDEN ALLEEN ONDERSTEUND DOOR DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE OP UW APPARAAT ZIJN GEÏNSTALLEERD. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U, GEEN LICENTIEGEVER, DE PLUG-INS VAN DERDEN GEBRUIKT. U MAG DE BEPERKTE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U DE JUISTE BEVOEGDHEID HEBT OM DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BOVENDIEN ZULLEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PLUG-INS VAN DERDEN UITSLUITEND DOOR U WORDEN GEBOREN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HET GEBRUIK VAN DUMPMEDIA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS, EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID BIJ U IS. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DUMPMEDIA OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL GARANTIE GEVEN.

DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE" -MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. ELKE SOFTWARE ONDERWORPEN AAN OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, BIBLIOTHEEK ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, MINDER ALGEMENE PUBLIEKE PUBLIEKE LICENTIE, LICENTIE VOOR OPENBARE , APACHE- OF PUBLIC DOMEIN-LICENTIES OF SOORTGELIJKE LICENTIE). DUMPMEDIA GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT OPEN-BRONMATERIALEN IN DE SOFTWARE. DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA MET BETREKKING TOT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gelicentieerde software en alle geautoriseerde kopieën die licentienemer maakt, zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van de licentiegever en van derden wiens intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de licentiegever. De structuur, organisatie en code van de gelicentieerde software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de licentiegever en dergelijke derden. De gelicentieerde software wordt beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de copyrightwetten van de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA, worden aan Licentienemer geen intellectuele eigendomsrechten op de Gelicentieerde Software verleend. Licentienemer mag geen openbare verklaring afleggen of publiceren met betrekking tot de Gelicentieerde Software of de Licentiegever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

De licentienemer kan plug-ins op de juiste manier ontwikkelen op basis van het open interfaceprotocol van de gelicentieerde software en deze gebruiken in de gelicentieerde software op basis van de individuele legitieme behoeften van de licentienemer, maar in de eerste plaats moet de licentienemer de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever verkrijgen. Als Licentienemer de bovengenoemde toestemming niet krijgt, komen alle wettelijke aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan een derde partij, uitsluitend voor rekening van Licentienemer.

10. UW INFORMATIE en het PRIVACYBELEID van DumpMedia.com

De persoonlijke informatie die u aan DumpMedia.com verstrekt tijdens het bestel- en registratieproces, wordt alleen gebruikt voor de interne doeleinden van DumpMedia.com. DumpMedia.com gebruikt de informatie in strikte overeenstemming met het respectieve privacybeleid. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, zal DumpMedia.com uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals redelijkerwijs vereist door de wet, zoals geautoriseerd door deze bepaling of zoals nodig om DumpMedia.com, zijn agenten, en andere deelnemers.

11. DumpMedia.com Ondersteuningscentrum

12. Upgrade

13. SCHEIDBAARHEID

In het geval van ongeldigheid van enige bepaling van deze licentie, komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid geen invloed heeft op de geldigheid van de overige delen van deze licentie.

14. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

IN GEEN GEVAL ZAL DumpMedia.com OF HAAR LEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN ENIGE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT DE LEVERING, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS DumpMedia.com OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DumpMedia.com VOOR ENIGE CLAIM, ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSSTHEORIE, DE LICENTIEVERGOEDING OVERSCHRIJDEN.

15. ALGEMENE BEPALING

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en DumpMedia.com, die alle eerdere overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze EULA vervangt. Als enig onderdeel van deze EULA ongeldig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het saldo van de overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft volgens de voorwaarden. Deze EULA wordt automatisch beëindigd als u zich niet aan de voorwaarden houdt. DumpMedia.com kan naar eigen goeddunken deze EULA op elk moment schriftelijk wijzigen.