Regler och villkor

VIKTIGT: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR PROGRAMVARAN (“EULA”) ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH LICENSGIVAREN – DUMPMEDIA( 'DUMPMEDIA.COM”). DUMPMEDIA SEKRETESSPOLICY FÖRKLARAR HUR VI INSAMLAR, BEHANDLER DINA PERSONUPPGIFTER OCH SKYDDAR DIN SEKRETESS NÄR DU ANVÄNDER VÅR PROGRAM OCH TJÄNSTER. GENOM ATT ANVÄNDA VÅR PROGRAM OCH TJÄNSTER GODKÄNNER DU DET DUMPMEDIA KAN ANVÄNDA SÅDAN DATA I ENLIGHET MED VÅR SEKRETESSPOLICY. DU GODKÄNNER OCKSÅ ATT VARA BUNDEN AV SEKRETESSPOLICY ELLER SEKRETESS MEDDELANDE SOM PUBLICERAS AV DUMPMEDIA PÅ DETS WEBBPLATS. GENOM ATT LADDA NED, ÅTKOMMA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN, DOKUMENTATION, SAMLINGAR FRÅN DUMPMEDIA EFFECTS STORE (kollektivt "MJUKVARA"), GODKÄNNER DU OCKSÅ ATT VARA BUNDEN AV FÖLJANDE VILLKOR OCH VILLKOR I DETTA AVTAL.

1. LICENSIERAD PROGRAMVARA

Den "licensierade programvaran" innehåller allt innehåll i filerna, diskarna, CD-ROM-skivorna, DVD-skivorna eller andra media för vilka denna EULA tillhandahålls, inklusive men inte begränsat till: tredjeparts datorinformation eller programvara att Licensgivaren har licensierat för inkludering i den Licensierade Programvaran; skriftligt material eller filer relaterade till den licensierade programvaran ("dokumentation"); teckensnitt; modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av den licensierade programvaran, om någon.

2. LICENSBEHANDLING

I enlighet med villkoren i detta avtal och din betalning av licensavgiften, DUMPMEDIA ger dig (en individ) härmed den begränsade, återkallbara, personliga, icke-exklusiva och icke-överlåtbara rätten att ladda ner, installera och aktivera programvaran på en enhet enbart för ditt personliga, privata och icke-kommersiella bruk, förutom om annat anges i detta avtal eller ytterligare EULA. Att dela programvaran med andra, eller tillåta andra att se innehållet i denna programvara, strider mot licensen. Du får inte göra programvaran tillgänglig över ett nätverk, eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte har köpt en fleranvändarlicens från DUMPMEDIA i förväg. DUMPMEDIA förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i detta avtal.

3. LICENSBEGRÄNSNINGAR

3.1 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att modifiera, anpassa, översätta, underlicensiera, hyra ut, leasa ut eller låna ut hela eller någon del av den licensierade programvaran eller dokumentationen; och

3.2 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att skapa härledda verk från hela eller någon del av den licensierade programvaran eller dokumentationen; och Licenstagaren får inte reverse engineering, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för den Licensierade Programvaran; och

3.3 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att använda en tidigare version av den licensierade programvaran efter att ha mottagit en mediaersättning eller uppgraderad version som en ersättning till en tidigare version (i sådant fall måste licenstagaren förstöra den tidigare versionen); och

3.4 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att använda den licensierade programvaran i driften av någon verksamhet, flygplan, fartyg, kärntekniska anläggningar, livsuppehållande maskiner, kommunikationssystem eller annan utrustning som ett fel i programvaran kan leda till. till personskada, dödsfall eller miljöskador; och

3.5 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att ta bort eller dölja licensgivarens upphovsrätts- eller varumärkesmeddelanden eller upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden från tredje part som licensgivaren har inkluderat i den licensierade programvaran eller dokumentationen; och

3.6 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att använda den licensierade programvaran för att vara värd för applikationer för tredje part, som en del av en anläggningshantering, tidsdelning, tjänsteleverantör eller servicebyråarrangemang; och

3.7 Licenstagaren får inte installera den licensierade programvaran på andra enheter efter att den licensierade programvaran har installerats på en enhet utan licensgivarens förhandsgodkännande.

3.8 Licenstagaren får inte och samtycker till att inte eller tillåta andra att använda den licensierade programvaran på något sätt som är olagligt eller inte godkänt av detta licensavtal;

4. INSTALLATION

Licenstagaren kan endast installera en kopia av den licensierade programvaran på en enda enhet. Licenstagaren måste vara den primära användaren av enheten på vilken den licensierade programvaran är installerad. Detta avtal gäller för alla installationer av den licensierade programvaran. Installation av den licensierade programvaran på två eller flera enheter är förbjuden. Licenstagaren kan köpa och installera flera licenser om Licenstagaren vill installera programvara på två eller flera enheter. Licenstagaren är ensam ansvarig för alla kostnader som uppstår i samband med licenstagarens installation och användning av den licensierade programvaran.

5. PRÖVNING och REGISTRERING

Du beviljas rätten att använda programvaran utan registrering enbart i syfte att utvärdera programvarans prestanda under en viss tid baserat på programvaran. Konvertera dessutom bara 3 minuter per låt när du använder en provexemplar av programvaran. För att ta bort begränsningarna för provexemplaret måste du registrera det hos DumpMedia.com i enlighet med villkoren som anges i registreringsinformationen som finns i dokumentationen som medföljer programvaran. Du förväntas använda programvaran på ditt system och att noggrant utvärdera dess användbarhet och funktionalitet innan du gör ett köp. Detta "försök innan du köper"-metoden är den ultimata garantin för att programvaran kommer att fungera till din belåtenhet.

6. PROGRAM FÖR FÖRBÄTTRING AV PROGRAMVARA

DUMPMEDIA är engagerad i att hjälpa till att skydda din integritet vid alla tillfällen utom om annat anges i detta avtal. Detta uttalande förklarar den anonyma datainsamlingsprocessen och användningsmetoderna för Programvaruförbättringsprogrammet för DUMPMEDIA .

För att tillhandahålla och förbättra programvaran, dess funktioner och användarupplevelse kommer vi automatiskt att samla in, underhålla process och använda information om hur de olika modulerna och funktionerna i DUMPMEDIA programvara används. Information samlas också in anonymt för statistisk analys av programvarans användning.

Vi kommer endast att använda sådan information i syfte att ge slutanvändare bästa möjliga mjukvaruupplevelse. De insamlade uppgifterna kommer inte att avslöjas, delas, säljas, handlas eller hyras ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

7. ÖVERFÖRING AV LICENS

Licenstagaren får inte hyra, hyra ut, låna ut, sälja, tilldela, underlicensiera, distribuera eller överföra den licensierade programvaran eller licensen som beviljas av denna EULA utan föregående skriftligt tillstånd från Licensgivaren.

8. INGEN GARANTI PÅ LICENSIERAD PROGRAMVARA

DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN LEVERERAS TILL LICENSTAGARE "SOM DE ÄR." LICENSOREN OCH LICENSGIVARE LEVERANTÖRER, FÖRETAGARE, AGENTER, MEDARBETARE GÖR INGEN GARANTI FÖR DENNA ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. LICENSOREN, OCH LICENSORINFILIATES, GÖR INGA GARANTIER, VILLKOR, FÖRESKRIVNINGAR ELLER VILLKOR (UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT VAD ÄR FÖRESKRIFTER, GEMENSAM RÄTT, TULL, ANVÄNDNING, ELLER ANNAT VID) TILL NÅGOT SOM INKLUDERAR FÖR FÖLJANDE FRÅN FÖRBEHANDLING INOM FÖRFÖRANDE AV BEGRÄNSANDE FÖR FÖRESKRIFT RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, INTEGRATION, NÖDVÄNDIG KVALITET ELLER FITNESS FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UNDANTAG FÖR, OCH FÖRMÅLET, ATT EN GARANTI KAN INTE EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAG I LICENSAVTALSRÄTT.

VISSA FUNKTIONER PÅ DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN (NEDAN KALDAD "BEGRÄNSADE FUNKTIONER") STÖDS ENDAST GENOM ATT ANVÄNDA TREDJE PARTS PLUG-INS SOM HAR INSTALLERATS PÅ DIN ENHET. DU GODKÄNNER ATT DET ÄR DU, INTE LICENSGIVAREN, SOM ANVÄNDER TREDJE PARTS PLUG-INS. DU SKA INTE ANVÄNDA DE BEGRÄNSADE FUNKTIONERNA HOS DEN LICENSERADE PROGRAMVARAN OM DU INTE HAR FÅTT RIKTIGT BETYDELSE ATT ANVÄNDA TREDJE PARTS PLUG-INS. VIDARE KOMMER ALLT ANSVAR ATT ANVÄNDA SÅDANA TREDJE PARTS PLUG-INS ENDAST BÅRT AV DIG.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV DUMPMEDIA PROGRAMVARAN ÄR PÅ DIN EGEN RISK, OCH HELA RISKEN FÖR TILLFÄLLIG KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET ÄR DIG. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVES AV DUMPMEDIA ELLER EN AUKTORISERAD REPRESSENTANT SKA SKAPA GARANTI.

PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA "ÖPPEN KÄLLA"-MATERIAL (t.ex. ALLMÄN PROGRAMVARA SOM ÄR UNDERSTÅENDE ÖPPEN KÄLLA, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENS, BIBLIOTEK ALLMÄN OFFENTLIG LICENS, MINDRE ALLMÄN OFFENTLIG LICENS, MOZILLA LICENS, MOZILLA LICENS, MOZILLA LICENS CE INITIATIVE LICENS, MIT , APACHE ELLER PUBLIC DOMAIN LICENSER, ELLER LIKNANDE LICENS). DUMPMEDIA GER INGA GARANTIER MED REPETERANDE TILL ÖPPEN KÄLLA-MATERIAL SOM FINNS I PROGRAMVARAN. DESSA EULAS BESTÄMMELSER OM BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA GÄLLA.

9. INTELLECTUAL FASTIGHETSÄGERHET

Den licensierade programvaran och alla auktoriserade kopior som licenstagaren gör är immateriella rättigheter som tillhör och ägs av licensgivaren och av tredje parter vars immateriella rättigheter har licensierats till licensgivaren. Strukturen, organisationen och koden för den licensierade programvaran är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information för licensgivaren och sådana tredje parter. Den licensierade programvaran skyddas av lag, inklusive utan begränsning, upphovsrättslagarna i Folkrepubliken Kina och USA och andra länder, och av internationella fördragsbestämmelser. Licenstagaren beviljas inga immateriella rättigheter över den licensierade programvaran, förutom vad som uttryckligen anges i detta licensavtal. Licenstagaren får inte göra eller publicera något offentligt uttalande om den Licensierade programvaran eller Licensgivaren utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Licensgivaren.

Licenstagaren kan utveckla plugin-program korrekt baserat på det öppna gränssnittsprotokollet för den licensierade programvaran och använda dem i den licensierade programvaran baserat på licenstagarens individuella legitima behov, men först måste licenstagaren erhålla ett uttryckligt och skriftligt tillstånd från licensgivaren. Om Licenstagaren misslyckas med att erhålla ovannämnda auktorisation, kommer alla juridiska ansvar, inklusive men inte begränsat till förlust av eller skada på någon tredje part, uteslutande att bäras av Licenstagaren.

10. DIN INFORMATION och DumpMedia.coms SEKRETESSPOLICY

De personuppgifter du lämnar till DumpMedia.com under beställnings- och registreringsprocessen används för DumpMediaendast .coms interna syften. DumpMedia.com använder informationen i strikt överensstämmelse med respektive integritetspolicy. Om inte annat uttryckligen tillåts, DumpMedia.com kommer inte att ge någon av dina personliga uppgifter till någon tredje part utan ditt uttryckliga godkännande förutom när det rimligen krävs enligt lag, som godkänts av denna bestämmelse eller som är nödvändigt för att skydda DumpMedia.com, dess agenter och andra deltagare.

11. DumpMedia.com Supportcenter

11.1 Vi är redo att hjälpa dig på alla sätt vi kan göra din mjukvaruupplevelse till den bästa. Om du behöver hjälp eller om du inte kan hitta svar på din fråga är du välkommen att kontakta vårt supportteam på DumpMedia Supportcenter https://www.dumpmedia.com/support/.

11.2 För att stödja dina frågor, DumpMedia.com kan från tid till annan be dig att tillhandahålla information om dina användardata och upplevelser, som kommer att användas för att uppskatta programvarans användbarhet och därigenom förbättra och förbättra produkter och tjänster. Det primära syftet med att samla in personlig och annan användarinformation i dessa fall är att förse Användaren med säkra, smidiga, effektiva och skräddarsydda underhållstjänster. Till exempel, DumpMedia.com kan samla in och använda personuppgifter relaterade till dig, som tillåtet eller nödvändigt för att: tillhandahålla teknisk support, kundsupport och felsöka problem; informera dig om serviceuppdateringar och fel; Verifiera din identitet; skydda din och DumpMedia.coms intressen. Sådan information kan innehålla följande information: ditt fullständiga namn (företagets namn), e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom kan vårt supportteam begära att samla in de speciella loggfilerna som inkluderar programfelmeddelanden, versionen av en DumpMedia programmet, dess aktiveringsstatus och tekniska specifikationer för din dator. Denna information krävs för att ge det nödvändiga tekniska stödet och fortsätta forsknings- och utvecklingsprocessen.

DumpMedia.com använder informationen i strikt överensstämmelse med respektive integritetspolicy.

11.3 Du samtycker till och erkänner att all information, data, text, foton, videor eller annat material (hädanefter kallat "Innehållet"), oavsett om det är offentligt eller privat som tillhandahålls till DumpMedia.com för att stödjas ska vara ensam ansvarig för den person från vilken sådant innehåll har erhållits. Detta innebär att användaren är ensam ansvarig för allt innehåll som laddas upp, publiceras eller på annat sätt överförs via DumpMedia.com-webbplatser och fildelnings- eller filvärdtjänster och för dess giltighet, legitimitet, fullständighet, tillämplighet och efterlevnad av upphovsrätt. DumpMedia.com ska inte kontrollera något användarinnehåll.

12. uppgradering

12.1 "Programvaruuppgradering (även känd som en "Större uppgradering")" är en nyare eller bättre version av programvaran som erbjuder en betydande ändring eller större förbättring jämfört med din nuvarande version och åtföljs av en ändring av versionens huvudnummer. Dessa versioner tillhandahålls mot en avgift.

12. "Programuppdatering" (även känd som en "mindre uppdatering") är en royaltyfri nedladdning av programvaran som tillhandahåller korrigeringar för upptäckta buggar och felfunktioner eller tillhandahåller mindre mjukvaruförbättringar. Dessa versioner tillhandahålls av DumpMedia.com inom den period en viss mjukvaruversion utvecklas.

12.3 DumpMedia.com garanterar inte tillhandahållandet av uppdateringar för tidigare utvecklade versioner av programvaran och garanterar inte funktion och kompatibilitet för den tidigare köpta programvaran på enheter och operativsystem som släpptes efter köpet av programvaran. Dock, DumpMedia.com fortsätter att tillhandahålla teknisk support (konsultationer och annan hjälp) i förhållande till de tidigare köpta programmen i enlighet med de ursprungliga systemkraven.

Innan köpet av en större uppgradering för den tidigare köpta programvaran ska slutanvändaren säkerställa att den uppdaterade programvaran kan användas på en viss enhet i enlighet med systemkraven för det uppdaterade programmet.

13. AVSKILJBARHET

I händelse av ogiltighet av någon bestämmelse i denna licens, är parterna överens om att sådan ogiltighet inte ska påverka giltigheten av de återstående delarna av denna licens.

14. INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR

SKA UNDER INGA HÄNDELSER DumpMedia.com ELLER DESS LEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA MOT DIG FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR UR LEVERANS, PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DumpMedia.com HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. KOMMER UNDER INGA HÄNDELSER DumpMedia.com:S ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, TORT ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSTEORI, ÖVER DEN LICENSAVGIVNING SOM BETALATS AV DIG, OM NÅGRA.

15. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Detta är hela avtalet mellan dig och DumpMedia.com, som ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som hänför sig till ämnet för detta licensavtal. Om någon del av detta Licensavtal befinns vara ogiltig och omöjlig att verkställa, kommer det inte att påverka giltigheten av resten av avtalet, som ska förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor. Detta licensavtal upphör automatiskt om du underlåter att följa dess villkor. DumpMedia.com kan, efter eget gottfinnande, ändra detta Licensavtal skriftligen när som helst.