Warunki współpracy

WAŻNE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA („EULA”) JEST PRAWNĄ UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LICENCJODAWCĄ - DUMPMEDIA („DUMPMEDIA.COM”). POLITYKA PRYWATNOŚCI DUMPMEDIA WYJAŚNIA, W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE I CHRONIMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG. KORZYSTAJĄC Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG, ZGADZASZ SIĘ, ŻE DUMPMEDIA MOŻE KORZYSTAĆ Z TAKICH DANYCH ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB INFORMACJI O PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ PRZEZ DUMPMEDIA NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ. POBIERANIE, DOSTĘP, INSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI, ZBIORÓW ZE SKLEPU DUMPMEDIA EFFECTS (łącznie „OPROGRAMOWANIE”), ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE

„Licencjonowane oprogramowanie” obejmuje całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM, dysków DVD lub innych nośników, dla których została udostępniona niniejsza umowa EULA, w tym między innymi: informacje o komputerach osób trzecich lub oprogramowanie na które Licencjodawca udzielił licencji na włączenie do Licencjonowanego oprogramowania; materiały lub pliki pisemne dotyczące Licencjonowanego oprogramowania („Dokumentacja”); czcionki; zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie Licencjonowanego oprogramowania, jeśli takie istnieją.

2. UDZIELENIE LICENCJI

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i płatności opłaty licencyjnej, DUMPMEDIA niniejszym przyznaje użytkownikowi (osobie) ograniczone, odwołalne, osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo do pobierania, instalowania i aktywowania Oprogramowania na jedno urządzenie wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, chyba że niniejsza Umowa lub dodatkowa umowa EULA stanowią inaczej. Udostępnianie oprogramowania innym osobom lub pozwalanie innym na przeglądanie zawartości tego oprogramowania stanowi naruszenie Licencji. Nie możesz udostępniać oprogramowania w sieci ani w jakikolwiek sposób dostarczać oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że wcześniej zakupiłeś licencję dla wielu użytkowników od DUMPMEDIA. DUMPMEDIA zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie.

3 OGRANICZENIA LICENCJI

4. INSTALACJA

Licencjobiorca może zainstalować tylko jedną kopię Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym jest zainstalowane Licencjonowane oprogramowanie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego oprogramowania. Instalacja Licencjonowanego oprogramowania na co najmniej dwóch urządzeniach jest zabroniona. Licencjobiorca może zakupić i zainstalować wiele licencji, jeśli chce zainstalować oprogramowanie na dwóch lub więcej urządzeniach. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wydatki poniesione w związku z instalacją i używaniem Licencjonowanego oprogramowania.

5. PRÓBA I REJESTRACJA

Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania bez rejestracji wyłącznie w celu oceny działania Oprogramowania przez określony czas w oparciu o Oprogramowanie. Ponadto konwertuj tylko 3 minuty na utwór, korzystając z wersji próbnej Oprogramowania. Aby usunąć ograniczenia wersji próbnej, musisz zarejestrować ją w DumpMedia.com zgodnie z warunkami określonymi w informacjach rejestracyjnych, które można znaleźć w dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. Oczekuje się, że będziesz korzystać z oprogramowania w swoim systemie i dokładnie ocenić jego przydatność i funkcjonalność przed dokonaniem zakupu. To podejście „wypróbuj przed zakupem” jest ostateczną gwarancją, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie z Twoim oczekiwaniem.

6. PROGRAM DOSKONALENIA OPROGRAMOWANIA

DUMPMEDIA zobowiązuje się zawsze pomagać w ochronie Twojej prywatności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces gromadzenia anonimowych danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania firmy DUMPMEDIA.

Aby zapewnić i ulepszyć oprogramowanie, jego funkcje i doświadczenie użytkownika, będziemy automatycznie gromadzić, utrzymywać proces i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu korzystania z różnych modułów i funkcjonalności oprogramowania DUMPMEDIA. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Oprogramowania.

Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszej obsługi oprogramowania. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane osobom trzecim w celach marketingowych.

7. PRZENIESIENIE LICENCJI

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przenosić Licencjonowanego oprogramowania ani Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

8. BRAK GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE LICENCJOBIORCY „TAKIE, JAKIE JEST”. LICENCJODAWCA ORAZ DOSTAWCY LICENCJODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, PRACOWNICY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA. LICENCJODAWCA I PODMIOT POWIĄZANY LICENCJODAWCY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ZARÓWNO STATUTEM, PRAWEM WSPÓLNYM, NIESTANDARDOWYM, KORZYSTANIEM ANI W INNYCH INNYCH SPOSOBACH), W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRAWA, ZBYWALNOŚĆ, INTEGRACJA, ZADOWALAJĄCA JAKOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE, ŻE GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY.

NIEKTÓRE FUNKCJE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA (NAZWANE TUTAJ „FUNKCJAMI OGRANICZONYMI”) SĄ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYCIE WTYCZEK OSÓB TRZECICH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE W TWOIM URZĄDZENIU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE TO TY, A NIE LICENCJODAWCA KORZYSTA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OGRANICZONYCH FUNKCJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, JEŚLI NIE MASZ PRAWIDŁOWYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. PONADTO WSZYSTKIE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TAKICH WTYCZEK OSÓB TRZECICH BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZYPADANE PRZEZ CIEBIE.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZASZ SIĘ, ŻE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA DUMPMEDIA JEST NA WŁASNE RYZYKO, A CAŁKOWITE RYZYKO W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PONOSI TY. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ DUMPMEDIA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI GWARANCJI.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY „OPEN SOURCE” (Np. DOWOLNE OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE OPEN SOURCE, COPYLEFT, OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA GNU, OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA BIBLIOTEKI, MNIEJ OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA, LICENCJA OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA LICENCJE NA DOMENĘ PUBLICZNĄ LUB PODOBNĄ). DUMPMEDIA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OPEN SOURCE ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU. NINIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE.

9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Licencjonowane oprogramowanie i wszelkie autoryzowane kopie, które wykonuje Licencjobiorca, stanowią własność intelektualną Licencjodawcy i są własnością Licencjodawcy oraz stron trzecich, których własność intelektualna została udzielona Licencjodawcy. Struktura, organizacja i kod Licencjonowanego oprogramowania to cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Licencjodawcy i takich osób trzecich. Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawem, w tym między innymi prawami autorskimi Chińskiej Republiki Ludowej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA, Licencjobiorcy nie przyznaje się żadnych praw własności intelektualnej do Licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca nie może publikować ani publikować żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Licencjonowanego oprogramowania lub Licencjodawcy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.

Licencjobiorca może właściwie opracowywać wtyczki w oparciu o protokół otwartego interfejsu Licencjonowanego oprogramowania i używać ich w licencjonowanym oprogramowaniu w oparciu o indywidualne, uzasadnione potrzeby licencjobiorcy , ale najpierw musi uzyskać wyraźną i uprzednią pisemną zgodę Licencjodawcy. Jeśli Licencjobiorca nie uzyska powyższego upoważnienia, wszystkie zobowiązania prawne, w tym między innymi wszelkie straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim, zostaną poniesione wyłącznie przez Licencjobiorcę.

10. TWOJE INFORMACJE i POLITYKA PRYWATNOŚCI DumpMedia.com

Dane osobowe, które podajesz DumpMedia.com podczas procesu składania zamówienia i rejestracji, są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów DumpMedia.com. DumpMedia.com wykorzystuje te informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, DumpMedia.com nie przekaże żadnych danych osobowych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to uzasadnione prawem, zgodnie z tym postanowieniem lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony DumpMedia.com, jej agentów i inni uczestnicy.

11. Centrum pomocy DumpMedia.com

12. Aktualizacja

13. ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji, strony uzgadniają, że taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych części niniejszej licencji.

14. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE

W ŻADNYM WYPADKU DumpMedia.com ANI JEGO DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, DZIAŁANIA LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZALECAŁO DumpMedia.com MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ DumpMedia.com ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, CZYLI ZWIĄZANE Z UMOWĄ, TORTEM LUB INNĄ TEORIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE PRZEKROCZY OPŁATY LICENCYJNEJ PŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

To jest cała umowa między tobą a DumpMedia.com, która zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy EULA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA automatycznie wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie jej warunków. DumpMedia.com, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zmodyfikować niniejszą umowę EULA na piśmie.