Warunki korzystania

WAŻNE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA („EULA”) JEST UMOWĄ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LICENCJODAWCĄ – DUMPMEDIA( 'DUMPMEDIA.COM”). DUMPMEDIA POLITYKA PRYWATNOŚCI WYJAŚNIA W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY, TRAKTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE I CHRONIMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG. KORZYSTAJĄC Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG, ZGADZASZ SIĘ, ŻE DUMPMEDIA MOŻE WYKORZYSTAĆ TAKIE DANE ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. RÓWNIEŻ ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB INFORMACJI O PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ PRZEZ DUMPMEDIA NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ. POBIERANIE, UZYSKIWANIE, INSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI, ZBIORÓW OD DUMPMEDIA SKLEP EFEKTY (łącznie „OPROGRAMOWANIE”) ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE

„Licencjonowane oprogramowanie” obejmuje całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM, dysków DVD lub innych nośników, dla których została udostępniona niniejsza umowa EULA, w tym między innymi: informacje o komputerach osób trzecich lub oprogramowanie na które Licencjodawca udzielił licencji na włączenie do Licencjonowanego oprogramowania; materiały lub pliki pisemne dotyczące Licencjonowanego oprogramowania („Dokumentacja”); czcionki; zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie Licencjonowanego oprogramowania, jeśli takie istnieją.

2. UDZIELENIE LICENCJI

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i uiszczenia opłaty licencyjnej, DUMPMEDIA niniejszym udziela użytkownikowi (osobie fizycznej) ograniczonego, odwołalnego, osobistego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do pobierania, instalowania i aktywowania Oprogramowania na jednym urządzeniu wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, chyba że postanowiono inaczej w niniejszej Umowie lub dodatkowej EULA. Udostępnianie Oprogramowania innym osobom lub zezwalanie innym na przeglądanie zawartości tego Oprogramowania stanowi naruszenie Licencji. Licencjobiorca nie może udostępniać Oprogramowania za pośrednictwem sieci ani w żaden inny sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że zakupiłeś licencję dla wielu użytkowników od DUMPMEDIA z góry. DUMPMEDIA zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie.

3 OGRANICZENIA LICENCJI

4. INSTALACJA

Licencjobiorca może zainstalować tylko jedną kopię Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym jest zainstalowane Licencjonowane oprogramowanie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego oprogramowania. Instalacja Licencjonowanego oprogramowania na co najmniej dwóch urządzeniach jest zabroniona. Licencjobiorca może zakupić i zainstalować wiele licencji, jeśli chce zainstalować oprogramowanie na dwóch lub więcej urządzeniach. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wydatki poniesione w związku z instalacją i używaniem Licencjonowanego oprogramowania.

5. PRÓBA I REJESTRACJA

Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Oprogramowania bez rejestracji wyłącznie w celu oceny działania Oprogramowania przez określony czas w oparciu o Oprogramowanie. Ponadto w przypadku korzystania z wersji próbnej Oprogramowania konwertuj tylko 3 minuty na utwór. Aby usunąć ograniczenia kopii próbnej, musisz ją zarejestrować DumpMedia.com zgodnie z warunkami określonymi w informacjach rejestracyjnych, które można znaleźć w dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. Oczekuje się, że będziesz korzystać z Oprogramowania w swoim systemie i dokładnie ocenić jego przydatność i funkcjonalność przed dokonaniem zakupu. To podejście „wypróbuj, zanim kupisz” jest ostateczną gwarancją, że Oprogramowanie będzie działać w sposób satysfakcjonujący.

6. PROGRAM DOSKONALENIA OPROGRAMOWANIA

DUMPMEDIA zobowiązuje się do pomocy w ochronie Twojej prywatności przez cały czas, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego gromadzenia danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania DUMPMEDIA .

W celu dostarczania i ulepszania oprogramowania, jego funkcji i doświadczenia użytkownika, będziemy automatycznie gromadzić, utrzymywać proces i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu, w jaki różne moduły i funkcjonalności DUMPMEDIA używane jest oprogramowanie. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Oprogramowania.

Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszej obsługi oprogramowania. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane osobom trzecim w celach marketingowych.

7. PRZENIESIENIE LICENCJI

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przenosić Licencjonowanego oprogramowania ani Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

8. BRAK GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE LICENCJOBIORCY „TAKIE, JAKIE JEST”. LICENCJODAWCA ORAZ DOSTAWCY LICENCJODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, PRACOWNICY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA. LICENCJODAWCA I PODMIOT POWIĄZANY LICENCJODAWCY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ZARÓWNO STATUTEM, PRAWEM WSPÓLNYM, NIESTANDARDOWYM, KORZYSTANIEM ANI W INNYCH INNYCH SPOSOBACH), W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRAWA, ZBYWALNOŚĆ, INTEGRACJA, ZADOWALAJĄCA JAKOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE, ŻE GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY.

NIEKTÓRE FUNKCJE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA (NAZWANE TUTAJ „FUNKCJAMI OGRANICZONYMI”) SĄ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYCIE WTYCZEK OSÓB TRZECICH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE W TWOIM URZĄDZENIU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE TO TY, A NIE LICENCJODAWCA KORZYSTA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OGRANICZONYCH FUNKCJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, JEŚLI NIE MASZ PRAWIDŁOWYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. PONADTO WSZYSTKIE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TAKICH WTYCZEK OSÓB TRZECICH BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZYPADANE PRZEZ CIEBIE.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTA Z DUMPMEDIA OPROGRAMOWANIE JEST NA WŁASNE RYZYKO, A CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PONOSI CIEBIE. ŻADNYCH USTNYCH ANI PISEMNYCH INFORMACJI LUB PORAD UDZIELANYCH PRZEZ DUMPMEDIA LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL STANOWI GWARANCJĘ.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY „OPEN SOURCE” (NP. DOWOLNE OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY DISTRIWENCE SOFTWARE LICENSE , APACHE LUB LICENCJE DOMENY PUBLICZNEJ LUB PODOBNA LICENCJA). DUMPMEDIA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OPEN SOURCE ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU. MAJĄ ZASTOSOWANIE NINIEJSZE POSTANOWIENIA EULA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Licencjonowane oprogramowanie i wszelkie autoryzowane kopie, które wykonuje Licencjobiorca, stanowią własność intelektualną Licencjodawcy i są własnością Licencjodawcy oraz stron trzecich, których własność intelektualna została udzielona Licencjodawcy. Struktura, organizacja i kod Licencjonowanego oprogramowania to cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Licencjodawcy i takich osób trzecich. Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawem, w tym między innymi prawami autorskimi Chińskiej Republiki Ludowej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA, Licencjobiorcy nie przyznaje się żadnych praw własności intelektualnej do Licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca nie może publikować ani publikować żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Licencjonowanego oprogramowania lub Licencjodawcy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.

Licencjobiorca może właściwie opracowywać wtyczki w oparciu o protokół otwartego interfejsu Licencjonowanego oprogramowania i używać ich w licencjonowanym oprogramowaniu w oparciu o indywidualne, uzasadnione potrzeby licencjobiorcy , ale najpierw musi uzyskać wyraźną i uprzednią pisemną zgodę Licencjodawcy. Jeśli Licencjobiorca nie uzyska powyższego upoważnienia, wszystkie zobowiązania prawne, w tym między innymi wszelkie straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim, zostaną poniesione wyłącznie przez Licencjobiorcę.

10. TWOJE INFORMACJE i DumpMediaPOLITYKA PRYWATNOŚCI .com

Dane osobowe, które podajesz do DumpMedia.com podczas procesu składania zamówienia i rejestracji służy do DumpMediaTylko do celów wewnętrznych domeny .com. DumpMedia.com wykorzystuje informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, DumpMedia.com nie przekaże żadnych Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to uzasadnione przez prawo, zgodnie z tym postanowieniem lub jeśli jest to konieczne do ochrony DumpMedia.com, jej agentów i innych uczestników.

10. DumpMediaCentrum pomocy .com

12. Aktualizacja

13. ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji, strony uzgadniają, że taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych części niniejszej licencji.

14. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE DumpMedia.com LUB JEJ DOSTAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, DZIAŁANIA LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI DumpMedia.com ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE DumpMediaODPOWIEDZIALNOŚĆ .com ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, CZY Z UMOWY, DELIKTÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKRACZA OPŁATĘ LICENCYJNĄ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

To jest cała umowa między tobą a DumpMedia.com, który zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy EULA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa EULA wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie jej warunków. DumpMedia.com, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zmienić niniejszą umowę EULA na piśmie.